Đề nghị nick Lưu Cơ Vĩnh, Amber Valentine và Ngo Duy trả ngay Group hack cho họ 0774190157 -0932809759-0708826709

Tôi có Group https://www.facebook.com/groups/chohanhthongtaygovap = tên Chợ đêm hạnh thông tây gò vấp 80.000 thành viên. vẫn còn nguyên link gốc. Bị hack, tuy nhiên liên hệ 2 bạn chủ admin mới là Amber và Ngo Duy trả nhưng 2 bạn này đều cúp máy và chặn tất cả liên lạc. Tôi không biết 2 bạn…